Ondertekening addendum betalen en invorderen

Ondertekening addedum KinggemeentenOp 16 januari heeft Horlings & Eerbeek het addendum betalen en invorderen van Kinggemeenten ondertekend. Dit is het derde addendum dat door ons wordt ondertekend.

Het ondertekenen van dit addendum is wederom een stap verder in de ontwikkeling van en ondersteuning van standaarden binnen de decentrale overheid.

Vanuit tal van gemeentelijke processen ontstaan vorderingen voor de gemeente en deze processen worden door een grote verscheidenheid aan applicaties ondersteund (taakspecifieke applicaties). Het toezien op het ontvangen van deze bedragen gebeurt veelal bij de financiële administratie of bij de afdeling Belastingen. Informatie-uitwisseling tussen de taakspecifieke applicaties en het Inningensysteem vindt in de huidige situatie plaats middels maatwerkkoppelingen, ingevulde Excelformulieren, CSV bestanden, mailtjes of papieren dossiers. Gezien het belang voor gemeenten van het tijdig en juist innen van bedragen is een efficiencyslag in deze keten zeer gewenst. Standaardisatie binnen de keten van Betalen en Invorderen leidt tot: – de juiste adressering van facturen (gebruik authentieke gegevens) – een aansluiting op Zaakgericht werken binnen de gemeente – standaard berichten tussen de vele taakspecifieke applicaties en de inningencomponent.

Hiermee geven wij invulling aan belangrijke resultaatverplichtingen van Operatie NUP. Om de voordelen van de Betalen & Invorderen Services te benutten wordt waar mogelijk gebruik van deze standaard meegenomen in de zogenaamde winstpakkers. In de winstpakker-aanpak wordt de vraag van gemeenten vraag en aanbod gebundeld en gestimuleerd om implementatie te versnellen.

De in deze keten ontwikkelde services zijn van belang voor de volgende referentiecomponenten zoals opgenomen in de GEMMA referentiearchitectuur. Een applicatie kan één of meerdere referentiecomponenten ondersteunen

Taakspecifieke applicatie: Hieronder worden alle applicaties verstaan van waar vorderingen voor de gemeenten uit ontstaan. Dit betreft zowel Backoffice applicaties als een Zaaksysteem waarin bijvoorbeeld vergunningen worden afgegeven.

Inningensysteem: Systeem voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke vorderingen.

Financiële administratie: Systeem voor financieel management, administratie en budgetbeheersing. Om de keten verder te integreren met de gemeentelijke processen wordt tevens gebruik gemaakt van de reeds bestaande services voor de uitwisseling van persoonsgegevens met het Gegevensmagazijn en de aansluiting op zaakgericht werken middels de Zaak- en Documentservices.

De verschillende services zijn uitgeschreven in Koppelvlakspecificatie Betalen en Invorderen v1.0. Per referentiecomponent is beschreven of een service verplicht of optioneel beschikbaar moet worden gesteld om aan de koppelvlakspecificaties te voldoen. De verplichte services zijn minimaal benodigd om de keten van Betalen en Invorderen te ondersteunen. De optionele services zijn verplicht op het moment dat een gemeente hierom vraagt.